Oblike psihoterapije (modalitete)

 
Glede na število / vrsto udeležencev poznamo štiri oblike psihoterapije?
 

 Individualna psihoterapija

 

 

Trajanje: 45 minut

Frekvenca: enkrat tedensko, v kriznih obdobjih je mogoče po dogovoru seanse zgostiti.

 Skupinska psihoterapija

 

 

Trajanje: 90 minut

Frekvenca: enkrat tedensko

Partnerska in družinska terapija 

 

 

Trajanje: 90 minut

Frekvenca: po dogovoru, ponavadi enkrat tedensko ali dvakrat mesečno. 

Za terapevtski proces je ključnega pomena, da si klient svoj čas organizira tako, da redno obiskuje seanse


                  
Individualna psihoterapija
obsega redno strukturirane pogovore med bolnikom in strokovnjakom. Pogovori se lahko osredotočijo na sedanje ali minule probleme, izkušnje, misli, občutke, čustva ali odnose.  Primerna je za vsakega posameznika.

Individualna psihoterapija je proces, namenjen globinski predelavi osebnih težav, katere cilj so  trajne spremembe. Celostno raziskuje naš notranji svet, osebna doživetja in načine, kako se spoprijemamo s sabo, z drugimi in s svetom. Ker je globoka sprememba možna v slehernem življenjskem obdobju, za vključitev v individualno psihoterapijo ni starostnih omejitev.
 
Psihoterapija
 
Individualna psihoterapija poteka v ozračju zaupnosti in zaupljivosti.
Človekova duševna struktura je najvidnejša in najdostopnejša v odnosu, saj se je v odnosu (s starši) tudi oblikovala. Individualna psihoterapija poteka v ozračju zaupnosti in zaupljivosti med terapevtom in pacientom.

Odnos med pacientom in terapevtom je najpomembnejši dejavnik sprememb v osebnostni strukturi in potemtakem ključen za zdravljenje. Zato je pomembno, da se ob svojem terapevtu počutite dobro: sprejeti in varni.

Individualna psihoterapija je primerna za vsakogar, ki se srečuje s čustvenimi stiskami in psihičnimi motnjami. Še posebno priporočljiva je za vse, ki so bili v otroštvu prikrajšani za ustrezno čustveno bližino z enim ali obema staršema.

Kakovosten odnos med terapevtom in pacientom namreč na drugačni, odrasli ravni, prinaša tudi novo, korektivno izkušnjo diadnega odnosa (odnos ena na ena).Pogoj za vključitev v individualno psihoterapijo je motiviranost za dolgotrajno delo na sebi, pa tudi okoliščine življenja in dela, ki omogočajo redno prihajanje na seanse.

Hitrost napredka je odvisna od zahtevnosti sprememb in od lastnih zmožnosti za spremembo.

Več o ... poteku individualne psihoterapije

Več o ... rezvojno analitični psihoterapiji

Več o ... vedenjsko-kognitivni terapiji

 
Naročite se na PSIHOTERAPIJO
 


 
Skupinska analiza
V psihoterapevtsko skupino prenašamo svoje vzorce komunikacije, vedenje in občutenja, zato imamo priložnost slišati, kako nas doživljajo drugi. Včasih je ta podoba drugačna od tiste, ki jo imamo o sebi; to nas lahko obogati in vodi k osebnostni rasti. Pomaga nam tudi doseči, da se sprejmemo se take, kot smo – ali pa spremeniti vzorce, ki so za nas škodljivi.
Skupinska analiza je primerna oblika terapije za večino ljudi.
Skupinska psihoterapija
Zlasti je skupina priporočljiva za tiste, ki doživljajo težave v medosebnih odnosih in ki težko govorijo o sebi.
V skupini je pet do deset članov in terapevt. Tudi tu velja spoznanje, da vsak posameznik napreduje v skladu z lastnimi zmožnostmi in obenem koristi vsej skupini – in tudi pri skupinski analizi je ključno ozračje zaupnosti in zaupljivosti.

V nasprotju z individualno terapijo, pri kateri je posameznik v odnosu samo s terapevtom, je v skupini v odnosu z drugimi člani, zato dobiva več odzivov hkrati.

Posameznik prejema povratne informacije, ki mu pomagajo spoznavati ter spreminjati sebe in svoje odnose z drugimi (trenutne in minule). Obenem mu skupina v težkih življenjskih situacijah daje podporo. Lahko bi dejali, da skupina za člane sčasoma postane "nadomestna družina" – skupaj z vsemi raznolikimi izkušnjami, ki jih ponujata njena konstruktivna bližina in povezanost.

Skupinska psihoterapija je učinkovita oblika psihološke pomoči. Primerna je za zelo širok krog ljudi ter v primeru večine življenjskih kriz, čustvenih težav in psihičnih motenj.

Zlasti priporočljiva je za osebe, ki doživljajo težave v medosebnih odnosih in ki težko govorijo o sebi.

Pogoji za vstop v skupino so prostovoljna odločitev, motiviranost za vključitev in sposobnost dolgotrajnejšega rednega udeleževanja srečanj.Več o... skupinski analiziNaročite se na PSIHOTERAPIJO


 
Partnerska terapija
poteka podobno kot individualna psihoterapija, vendar namenja poudarek odnosu med partnerjema.

Terapevtski cilji in metode so usmerjeni na celoten sistem, zato se v tovrstno obravnavo vključita oba partnerja. Partnerja skušata spregovoriti o težavah, ki jih doživljata drug z drugim. V terapevtskem procesu sčasoma razvijeta nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore.

Za reševanje težav v odnosu je nujno potrebno, da se terapevtskih srečanj udeležujeta oba partnerja, saj le tako drug drugemu ponudita možnost za boljše razumevanje dinamike in napetosti, ki se pojavljajo v odnosu
Partnerska psihoterapija V partnersko psihoterapijo so vključeni partnerja in terapevt.

Partnerska terapija z uporabo različnih tehnik omogoča, da partnerja zgradita kakovostnejši odnos, ki temelji na dialogu, poslušanju, razumevanju in spoznavanju partnerja ter na sprejemanju njegovih dobrih in tudi slabih lastnosti.
Pogovor s terapevtom v varnem okolju lahko ponudi drugačen, nov pogled – tako na problem kot tudi na partnerja.

Pogoj za začetek partnerske terapije je motiviranost in pripravljenost obeh partnerjev za reševanje težav in konfliktov v njunem odnosu.

Več o... partnerski terapiji


Naročite se na PSIHOTERAPIJO

 
Družinska terapija
Družina je živ sistem z mrežo medsebojnih odnosov.  Družinska psihoterapija omogoči družinskim članom življenje v manj konfliktnih in manj motečih družinskih oziroma partnerskih okoliščinah.

Sistemska družinska psihoterapija temelji na predpostavki, da posameznik ne živi izolirano, zato ga bolje razumemo, če raziščemo njegove odnose z drugimi in z okoljem, v katerem živi. Namenjena je družinam vseh oblik (dvostarševska, enostarševska, razširjena, reorganizirana ...), v katerih družinski člani doživljajo stisko zaradi vedenja, razmišljanja ali čustvovanja enega ali več članov. Na terapijo povabimo vse družinske člane z izjemo majhnih otrok.
Psihoterapija V družinsko terapijo so vključeni terapevt ter vsi prizadeti družinski člani.

Družina se tako kot posameznik razvija in prehaja od enega do drugega življenjskega obdobja. V teh prehodnih obdobjih je družina ranljiva in pogosto v stresu, ki prizadene enega ali več družinskih članov. Prav v tovrstnih kriznih prehodnih obdobjih družina pogosto potrebuje pomoč.

Pogoja za začetek družinske terapije sta motiviranost in pripravljenost vseh članov za reševanje težav v odnosu.

Več o ... družinski terapiji

 

 

Naročite se na PSIHOTERAPIJO

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis